dijous, 29 de març de 2018

La lleialtat dels espanyols (text en català de l'any 1628)

Deixo altres testimonis de tants fels, é invectissims soldats Espanyols antichs, com se trau dels Comentaris de Iulio Cesar, de Diodoro, Floro, Marin, y altres, los quals publican la constancia, fe, y fortalesa de ells. Deixo les memories eternes han deixat tants particulars de les families, y llinatges de tots los Regnes de Espanya, en quiscuna de les quals no dich sols las de Castellas, Portugals, Velascos, Manrriques, Cordovas, Moncadas, Cardonas, Rocabertins, y tantes altres, sino tambe de moltes humils, que llur fe, paraula, y virtuts donaren principi la llur noblesa, y renom, com se pot veurer, tants actes, y memories certes hi ha en llurs cases, que poden traurer en campanya molts grans Capitans com altres Fernandes, Gonçales de Cordova, Antoni de Leyua, y tants altres.

Digan de gracia quina nacio hi ha en lo mon que se puga mes gloriar de la fe, y paraula quels Espanyols, o sino entren en judici totes. Quantes rebellies, tyranies, y altres actes trobaran ab ells quels Espanyols ab concell, y ajuda han cuberts, reparats, y esmenats, no vem que en tots assenyaladament en França los Princeps, y altres de fet se son alçats ab los governs de les Provincies, Ciutats, y Viles, y avent los elegits los Reys com a personals de potencia, sens tenir la fe, y paraula los fan hereditaris per successors, sens obeyr a llur Rey, y Senyor, sino segons los apar.
La guàrdia pretoriana de Juli Cèsar només es composava de
terços hispans (Relleu dels Pretorians del Museu del Louvre)

Los de Espanya admiran a tot lo Orbe ab la fe, paraula tenen a llur Rey, y Senyor, y als demes, que tenint la monarchia en parts tant distants ab una firma sola de Yo el Rey, muda, y transtorna Virreys de llevant, a ponent, de les Indies a terra ferma, deposita, y castiga los Princeps segons les lleys, sens ninguna resistencia de fet, tot fundat en la fe.

Acabo redyint sols a la memoria la prova del Emperador Iulio Cesar dalt referit, lo qual per la fe, y llealtat avia experimentada de tots los Espanyols, sols tenia a ells per guarda de sa persona com escriu Suetonio. Respongan ames als fets antichs de Sagunto, y Numancia que refereixen Livio, Diodoro, Floro, Lucano, y altres vells Historichs ab los moderns que veuran especificats en particulars als S.S. seguents, no prenga resolucio lo Lector (prego de gracia) que nols aja acabats de llegir.

A mes se pot assegurar que totes les Ciutats, Viles, Universitats, y altres llochs particulars de estos Comtats, tenen llurs archius plens de actes, Privilegis, y gracies de Papas, y Reys, en totes les quals los motius de llurs concessions son de fidelitat, y a mes son tan aventatjats, y honrrats, y tants en numero que tenirlos sols de referir serian menester copiosissims llibres, en particular de la Ciutat nobilissima de Barcelona, y altres de Cathalunya, y de la Vila fidelissima de Perpinya, ahont puch assegurar, y es prou notori a qui ho vol veurer que te mes de sinch cents privilegis per differents Reys concedits, y noy ha ningu de ells que no motive, y exprimesca la causa de sa concessio per unes, y altres virtuts, actes, y fets memorables en servey de Deu, Rey, Patria, y Proxim.

Dels titols de honor de Catalunya, Rossello, y Cerdanya. Lib. I, pp. 39-40 (1628)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada